Natural Hormon
 


Obchodné podmienky


 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.  Predávajúci je Rastislav Šupík – AVANT,  miesto podnikania Vodná 31, 949 01 Nitra, IČO  -  352 59 361 , DIČ -1032598523  zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Spišská Nová Ves, číslo živn.reg.: 810-7554, ktorý je prevádzkovateľom elektronického obchodu www.naturalhormon.sk

I. Objednávka

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

4. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

5. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

6. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim.

7. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.II. Storno objednávky

1. Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu.

2. Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
v prípade objednávky na dobierku ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.), tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich dní.

III. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 2. Tohto článku VOP.

2. Postup v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
Doručiť predávajúcemu písomné odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí, ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

 
  •  tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
  •  tovar nesmie byť použitý
  •  tovar musí byť nepoškodený
  •  tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
  •  zašle spolu s dokladom o kúpe - faktú
 
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci peniaze za tovar zašle prevodom na účet určený kupujúcim, a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.IV. Cena

1. Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH, bez nákladov na dopravu alebo dobierku.
2. Po potvrdení objednávky predávajúcim tento garantuje výšku ceny.
3. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo uhradením celej čiastky pracovníkovi prepravnej služby.
4. K cene tovaru bude pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim vo výške zodpovedajúcej vybranému typu dopravy.
5. Cena poplatkov za dopravu alebo za dobierku bude vygenerovaná po vyplnení objednávky tovaru.
V. Prepravné
1. Predávajúci si účtuje prepravné podľa zvoleného spôsobu doručenia zásielky a v zmysle platných cien služieb Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.
VI. Podmienky a možnosť platby za tovar
1. Jednorazovým prevodom z účtu na bankový účet predávajúceho uvedený v mailovej notifikácií.
2. Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte alebo pri prevzatí od kuriérskej spoločnosti.
VII. Dodacie podmienky
1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.
2. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
3. Tovar dodávame výlučne na území Európskej únie.
VIII. Záruky a reklamácie
Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky na pošte alebo kuriérovi skontrolovať tovar. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru - roztrhnutý obal, deformácia obalu - je dopravca povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady (škodový zápis) za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca (kuriér) nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi podľa dohody poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky , a to e-mailom na  supik.rastislav@gmal.com prípadne písomne poštou, kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt, číslo objednávky, opis poškodeného tovaru. Oneskorené reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať. Prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, na prirodzené trhliny prírodných materiálov. Záruka nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých i nevhodných podmienkach v rozpore s manuálom výrobku. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim. Po vybavení reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie v prípade uznanej reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.

Záručná doba je 6 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

3. Ku každému tovaru zakúpenému od predávajúceho je po jeho úhrade vystavený predajný doklad (faktúra), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.IX. Zodpovednosť predávajúceho za vady predanej veci
1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
4.Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
X. Ochrana osobných dát
1. Prevádzkovateľom e-shopu je Rastislav Šupík-AVANT, ktorý sa zaväzuje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 a Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení niektorých zákonov o ochrane fyzických osôb v súvislosti zo spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov spracovávať tieto údaje podľa tohto zákona a zároveň podľa neho postupovať.
Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa, pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie: • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre) • e-mailová adresa (slúži na identifikáciu v systéme a na komunikáciu) • voliteľné ďalšie adresy (ak je iná ako adresa fakturačná) • voliteľné telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt a pri odovzdaní zásielky) • v prípade nákupu firmy / živnostník treba naviac uviesť: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie). Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho a sú nutné pre správnu fakturáciu. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môže kupujúci kedykoľvek zmeniť a v prípade záujmu o zrušenie svojej registrácie, požiada predávajúceho o to e-mailom.
Počas návštevy kupujúceho na serveri predávajúceho sa uchovávajú dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo bolo vloženéi do nákupného košíka, kedy bola stránka navštívená a pod.).
Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.naturalhormon.sk , je možné svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť. Podľa zákona o ochrane osobných údajov má kupujúci právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.
Predávajúci osobné údaje nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou tretích, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Sú to najmä banky, doručovateľské služby ako Slovenská pošta, a.s., kuriéri (kontaktné údaje na dodanie), orgány činné v trestom konaní. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo napríklad pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chráni predávajúci pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
Kupujúci na základe uzatvorenej zmluvy podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov spracúva osobné údaje uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.
XI. Záverečné ustanovenia
1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na e-mailovú adresu: supik.rastislav@gmail.com , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci nevybaví jeho žiadosť v lehote do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZARS“). Týmito subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 ZARS, najmä Slovenská obchodná inšpekcia. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 ZARS.
2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.
3. V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013) týmto spotrebiteľov informujeme, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči predávajúcemu uplatňovať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online (RSO). ktorá je dostupná online  Sťažnosť podaná prostredníctvom platformy RSO bude vybavená do 90 dní bez značných finančných výdavkov.
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky meniť.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 15.7.2020 

Váš košík je prázdny