Natural Hormon

Ochrana osobných udajov


 
 
1. Prevádzkovateľom e-shopu je Rastislav Šupík - AVANT, ktorý sa zaväzuje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 a Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení niektorých zákonov o ochrane fyzických osôb v súvislosti zo spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov spracovávať tieto údaje podľa tohto zákona a zároveň podľa neho postupovať.
Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa, pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie: • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre) • e-mailová adresa (slúži na identifikáciu v systéme a na komunikáciu) • voliteľné ďalšie adresy (ak je iná ako adresa fakturačná) • voliteľné telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt a pri odovzdaní zásielky) • v prípade nákupu firmy / živnostník treba naviac uviesť: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie). Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho a sú nutné pre správnu fakturáciu. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môže kupujúci kedykoľvek zmeniť a v prípade záujmu o zrušenie svojej registrácie, požiada predávajúceho o to e-mailom.
Počas návštevy kupujúceho na serveri predávajúceho sa uchovávajú dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo bolo vloženéi do nákupného košíka, kedy bola stránka navštívená a pod.).
Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.naturalhormon.sk je možné svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť. Podľa zákona o ochrane osobných údajov má kupujúci právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.
Predávajúci osobné údaje nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou tretích, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Sú to najmä banky, doručovateľské služby ako Slovenská pošta, a.s., kuriéri (kontaktné údaje na dodanie), orgány činné v trestom konaní. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo napríklad pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chráni predávajúci pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
Kupujúci na základe uzatvorenej zmluvy podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov spracúva osobné údaje uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. 

Váš košík je prázdny